ประวัติกลุ่มสถาบันฯ.

แผนภูมิการบริหารองค์กร

ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532

ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานพ.ศ. 2536

ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยว่าด้วย การบริหารและ การจัดการด้านการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2532

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2532-2537

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร

E mail Address คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

สสส. กับกลุ่มสถาบันฯ

 

Govening Board
รายนามคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
( 7 พฤษภาคม 2557
)

1 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ  นภาธร กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา  นาวาเจริญ กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต  พัวประดิษฐ์ กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
5 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7 พลตรี ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
8 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ กรรมการ
  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
9 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์  เตชธุวานันท์ กรรมการ
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
11 นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
12 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ
  คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
14 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เรือน  สมณะ (ราชบัณฑิต) กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
15 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
17 รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กรรมการ
  รักษาการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
18 พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
19 นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร กรรมการ
  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
20 พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร กรรมการ
  คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
21 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กรรมการ
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
22 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการและเลขานุการ
  เลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
23 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
24 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการ
  รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
25 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ กรรมการ
  รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
26 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล กรรมการ
  รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
     
     
 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org