ประวัติกลุ่มสถาบันฯ.

แผนภูมิการบริหารองค์กร

ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532

ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานพ.ศ. 2536

ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยว่าด้วย การบริหารและ การจัดการด้านการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2532

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2532-2537

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร

E mail Address คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

สสส. กับกลุ่มสถาบันฯ

 

Secretariat
รายนามคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
( 7 พฤษภาคม 2557)

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการ
  เลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์  อัครผล กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
8 รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ  วัฒนเรืองโกวิท กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
11 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประธาน  จินายน กรรมการ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
12 นายแพทย์เพชร  รอดอารีย์ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
13 แพทย์หญิงสุชิลา  ศรีทิพยวรรณ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
14 แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์ กรรมการ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
16 แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช กรรมการ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
17 นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
18 อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย กรรมการ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
19 นายแพทย์วีระเดช  ถิระวัฒน์ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
20 แพทย์หญิงณัฏฐินี  นันทาทอง กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
21 พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร กรรมการ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
22 พลตำรวจโท นายแพทย์เลี้ยง หุยประเสริฐ กรรมการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
23 ศาสตราจารย์ นายแพทยเฉลิม วราวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
24 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
25 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
27 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
28 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ
  รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
29 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการ
  รองเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
30 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการ
  รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
31 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล กรรมการ
  รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org