ประวัติกลุ่มสถาบันฯ.

แผนภูมิการบริหารองค์กร

ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532

ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานพ.ศ. 2536

ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยว่าด้วย การบริหารและ การจัดการด้านการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2532

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2532-2537

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร

E mail Address คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

สสส. กับกลุ่มสถาบันฯ

 

สสส. กับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เริ่มประสานงานกับ สสส. โดยผู้จัดการกองทุน คือ นายแพทย์สุภกร บัวสาย ได้หารือกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกคณะ กับ นายแพทย์สุภกร บัวสาย ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อเดือนตุลาคม 2544 ตกลงในความร่วมมือที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิด และสร้างกิจกรรมเชิงรุกในคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามพันธกิจของคณะ สอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิรูประบบสุขภาพและข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 7 เมื่อเดือนเมษายน 2544
คณะแพทยศาสตร์ทุกคณะ มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตแพทย์ การวิจัยในลักษณะต่าง ๆ การบริการแก่ประชาชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สามารถสอดประสานไปได้กับทุกพันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพันธกิจในการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการดำเนินการ การบริการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ อันเป็นแนวคิดสำคัญที่กำลังปรับเปลี่ยนไปในช่วงของการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบัน และควรจะวางรากฐานให้มั่นคงต่อไปในอนาคต

เจตนารมณ์ของ สสส. คือ การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ โดยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้หลังจากการสนับสนุนของ สสส. ในระยะแรกแล้ว สสส. พร้อมจะสนับสนุนกองทุนเพื่อให้ทุกคณะไปสร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด และสร้างกิจกรรมหลากหลายให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น
ในเดือนเมษายน 2545 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนาผู้แทนจากทุกคณะจำนวนประมาณ 200 คน ที่กรุงเทพฯ และได้จัดทำเป็นรายงานเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเบื้องต้นในการดำเนินงานต่อไป

หลังจากนั้นเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากทุกคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน มี อาจารย์ นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ เป็นเลขานุการ และต่อมาก็เป็นผู้จัดการโครงการ
คณะทำงานได้ประชุมกันทุกเดือนและเปิดรับโครงการที่อยู่ในขอบข่ายที่กำหนดไว้ ที่ส่งมาจากทุกคณะตั้งแต่เดือนเมษายน 2545 จนสิ้นสุดโครงการเมื่อเดือนเมษายน 2546 ได้พิจารณาสนับสนุนโครงการให้รับทุนจาก สสส. ไปทั้งหมด 35 โครงการ ได้รับการประเมินการทำงานจากผู้ประเมินภายนอก สรุปว่ามีผลตามที่คาดหมายไว้แต่ยังไม่มากพอ พร้อมกับข้อเสนอให้ปรับปรุงแผนงานเพื่อดำเนินการต่อไป
กิจกรรมที่เชื่อว่าจะช่วยให้การเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างเป็นขบวนการ ครอบคลุมและต่อเนื่อง คือกิจกรรมที่สร้างความเคลื่อนไหวพร้อม ๆ กันทั้งคณะ โดยมีผู้นำคือคณบดีและผู้บริหาร ประมวลความคิดในภาพรวมและสร้างกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายที่เชื่อมโยงกันในคณะ
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ ได้ประชุมพิจารณาร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่าควรจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงาน โดยการจัดให้มีคณะทำงานกลางชุดหนึ่งในสำนักงานกลุ่มสถาบันฯ ประกอบด้วยบุคคลที่สนใจและมีประสบการณ์ จำนวนไม่มากประมาณ 5-6 คน มีผู้จัดการโครงการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงาน มีสำนักงานดำเนินงานเต็มเวลาตลอดโครงการ 2 ปี มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อช่วยงานของผู้จัดการโครงการ มีการประชุมต่อเนื่องกันอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อแสวงหาลู่ทางที่จะสร้างความเคลื่อนไหวและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับส่วนกลางและระดับคณะ โดยจะมีการสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางและยั่งยืนต่อไป ขณะนี้ได้ขอให้แต่ละคณะจัดตั้งคณะทำงานจำนวนประมาณ 5-6 คน เช่นเดียวกัน เพื่อประสานงานกับคณะทำงานกลางที่ประจำอยู่ที่สำนักงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยที่เชียงใหม่

กิจกรรมที่คณะทำงานกลางกำลังดำเนินการ คือ
การจัดสัมมนาเรื่องการเรียนการสอน การสร้างเสริมสุขภาพทางคลินิก (Health Promotion in Clinical Teaching) โดยจัดเป็นโครงการนำร่องที่เชียงใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2547 หลังจากนั้นจะจัดทำเป็นรายงานเผยแพร่ไปทุกคณะ เพื่อจะได้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาให้ทุกคณะฯได้ช่วยกันพัฒนา แนวคิด รูปแบบและวิธีการต่างๆ เผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อ ๆ ไป ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว
การสร้างเกณฑ์และตัวชี้วัดเรื่องงานการสร้างเสริมสุขภาพในคณะ ทั้งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) และระบบพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) โดยจะพยายามหาเกณฑ์และตัวชี้วัดที่จะใช้ได้ทั่วไปทุกคณะ และจะเผยแพร่ต่อไปเพื่อประยุกต์และพัฒนาใช้ในแต่ละคณะต่อไป
ประมาณเดือนสิงหาคม 2547 คณะทำงานกลางจะขอเชิญคณะทำงานจากทุกคณะ ประมาณคณะละ 5 คน มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในการทำงานร่วมกันที่กรุงเทพฯ พร้อมกับเรียนเชิญคณบดีจากทุกคณะ และผู้บริหารส่วนหนึ่งเข้าประชุมด้วย
สำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ โดยสำนักงานโครงการพัฒนาสภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย์ไทย ระยะที่ 2 เปิดรับโครงการจากหน่วยงาน หรือบุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะ เพื่อหาทางสนับสนุนตามเจตนารมณ์ของ สสส. อยู่ตลอดเวลา โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและมีรอบการพิจารณาอนุมัติทุนทุก 2 เดือน โครงการทั้งหมดจะอาศัยทุนสนับสนุนจาก สสส. โดยผ่านสำนักงานเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ ซึ่งมีคณะทำงานกลางและผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณา คณะทำงานกลางพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานทุกเรื่อง โดยขอให้ส่งตรงไปที่

นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์
ผู้จัดการโครงการฯ : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
Email : apinun@mail.med.cmu.ac.th
CC : Ukampraw@hotmail.com

 

 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org