ประวัติกลุ่มสถาบันฯ.

แผนภูมิการบริหารองค์กร

ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532

ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานพ.ศ. 2536

ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยว่าด้วย การบริหารและ การจัดการด้านการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2532

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2532-2537

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร

E mail Address คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

สสส. กับกลุ่มสถาบันฯ

 
1. งานด้านแพทยศาสตรศึกษา
1.1 การประชุมสัมมนาแพทยศาสตรศึกษาระหว่างโรงเรียนแพทย์
 
ครั้งที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วันที่ 15-16 มกราคม 2533
ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2533
ครั้งที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  วันที่ 17-18 มกราคม 2534
ครั้งที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  (Curriculum workshop ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา)
  วันที่ 25 มิถุนายน 2534
ครั้งที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันที่ 16-17 มกราคม 2535
ครั้งที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2535
ครั้งที่ 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2536
  (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม. รังสิต และ ม. ขอนแก่น)
ครั้งที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2537
ครั้งที่ 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่ 25-26 มกราคม 2538
1.2 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
  คณะกรรมการดำเนินการทุกชุด ดำเนินการต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2534-2536
  ประชุมใหญ่แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2536
2. FMGEMS/USMLE Workshops : ดำเนินการร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา
 
ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2533
ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2534
ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2535
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2536
ครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2537
3. การประสานงานสร้างข้อสอบ
      เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยในระยะแรก แต่เนื่องจากมีอุปสรรคขัดข้องบางประการเกี่ยวกับงบประมาณในระยะหลัง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้น
4. โครงการ "Medical Informatics"
        มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการ เริ่มต้นตั้งแต่ 7-8 พฤศจิกายน 2534 และต่อมาคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ หมุนเวียนกันดำเนินการเป็นประจำทุกปี
5. โครงการ "การประสานงานด้านห้องสมุด"
        ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดค่าบริการระหว่างห้องสมุด
6. ริเริ่มโครงการ "Telecommunication"
7. การประสานงานเรื่องต่าง ๆ
      การประสานงานเรื่องและโครงการต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการในนามของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
7.1 โครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีแรก
7.2 โครงการ M.D.-Ph.D.
7.3 เสนอปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
7.4 ค่าสอนพิเศษสำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
7.5 Standardized Patients and Self Evaluation
7.6 เสนอ Country Report ไปยัง World Conference on Medical Education
7.7 การติดตามและประเมินผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org