ประวัติกลุ่มสถาบันฯ.

แผนภูมิการบริหารองค์กร

ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532

ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานพ.ศ. 2536

ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยว่าด้วย การบริหารและ การจัดการด้านการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2532

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2532-2537

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร

E mail Address คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

สสส. กับกลุ่มสถาบันฯ

 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Consortium of Thai Medical Schools)

        กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532 จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน* และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน/บุคลากร และระบบข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย
        กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ
        คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสถาบันสมาชิก และเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พิจารณางบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
        คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ รองเลขาธิการ และผู้แทนจากสถาบันสมาชิก สถาบันละ 1 คน มีหน้าที่ริเริ่มและจัดเตรียมโครงการและกิจกรรมพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์และดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ
        คณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ ประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ/หรือกรรมการบริหารท่านอื่น และผู้ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร มีหน้าที่ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ

* คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
        
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในงานทั้งสิ้นของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและควบคุมงานของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
        กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยรายได้จาก ค่าบำรุงและเงินสมทบค่าดำเนินการจากสถาบันสมาชิก เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร

        ในปีแรก (พ.ศ. 2532-2533) กลุ่มสถาบันฯ มีแผนดำเนินงานดังนี้
1. จัดการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา ระหว่างสถาบันสมาชิก 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ของสถาบันสมาชิก และเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวความคิดของกันและกัน
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารองค์กรและวิชาการให้แก่คณาจารย์ของสถาบันสมาชิก 1-2 ครั้ง
3. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาเสนอแผนการดำเนินการเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกในเรื่องระบาดวิทยาคลินิก ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ และการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขอื่น ๆ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น
4. ติดต่อร่วมมือกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อหาวิธีการสนับสนุนให้คณาจารย์ในสถาบันสมาชิก ได้ไปฝึกอบรม ดูงาน ศึกษา และ/หรือทำการวิจัยในสถาบันแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา

       รายนามคณะกรรมการอำนวยการ กสพท (ชุดที่ 1)
      ชุดก่อตั้งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรเทอง รัชตะปิติ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เตชะทัต เตชะเสน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
7. พลตรีปัญญา อยู่ประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ

       รายนามคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพนธ์ ปิยะรัตน์
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพฤติ ธีระคุปต์
4. พันเอก (พิเศษ) แพทย์หญิงมยุรี พลางกูร
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รจิต บุรี
6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมโพธิ พุกกะเวส

       รายนามคณะกรรมการบริหาร ชุดเริ่มต้น
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ศิริสันธนะ  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
8. พันเอกหญิงประมูล สุขวัฒนา  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรรมการ
9. นายแพทย์ธวัชชัย ภาสุรกุล  
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพาณี เตชะเสน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org