เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีทรัพยากรด้านต่างๆครบถ้วนตามหัวข้อต่อไปนี้


 
 

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557 ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม A501 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลงขานครินทร์ 02/06/2014

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ !! 02/06/2014 !!

 

รายนามคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 07/05/2014

 

รายนามคณะกรรมการอำนวยการชุดปัจจุบัน 07/05/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 2548 (Criteria for Performance Excellence in Medical Education 2005 ) !

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

 
  การคำนวณคะแนน A-Net และ คะแนนสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท.
  คำถามที่ถามบ่อย
 

website ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

 

website แพทยสภา

 
 

 
หนังสือแนะนำ HELP ME! (Health Empowerment Learning Package in Medical Education)Copyright ©2005 http://www.cotmes.org