หน้าแรก กสพท./สสส.

กำหนดการประชุม

รายงานกำกับทิศ 52

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน

รายงานการประชุม กับเครือข่าย52

รายงานการประชุม คณะทำงาน52

แบบฟอร์มรายงานและการเงิน

ดาวน์โหลด หนังสือและคู่มือ

การประเมินผล

แผนงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ: มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554
 
วิสัยทัศน์ โดยรวม ::
  คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
พันธกิจ ::
1. สนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ พัฒนาเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพภายใต้กรอบ TQA
2. ผลักดันให้เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน ทุกสถาบันที่ผลิตแพทย์
3. พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
4. พัฒนาเครือข่ายเชิงประเด็น ได้แก่ อาชีวอนามัย การจัดการความรู้และระบบฐานข้อมูลสุขภาพ กิจการ นักศึกษาแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อเป็นตัวอย่างด้านเนื้อหาและกิจกรรมการสร้าง เสริมสุขภาพ
เครือข่ายฯ ทั้ง 4
เครือข่ายการจัดการความรู้ KM
website ของเครือข่ายฯ KM
เครือข่าย Palliative Care
website ของเครือข่าย Paliative Care
เครือข่าย อาชีวอนามัย SHE เครือข่ายกิจการนักศึกษาแพทย์ แห่งประเทศไทย
Code of practice for HP (แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับรรแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ)
Evaluation Plan Phase 4 (การติดตามและประเมินผล เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา)
P4 Goals Indicators (เป้าหมายรายทางและตัวชี้วัด 2553)
Progress Marker Phase 4 (ทิศทางการทำงานของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554)
 





Copyright ©2005 http://www.cotmes.org