หน้าแรก กสพท./สสส.

กำหนดการประชุม

รายงานกำกับทิศ 52

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน

รายงานการประชุม กับเครือข่าย52

รายงานการประชุม คณะทำงาน52

แบบฟอร์มรายงานและการเงิน

ดาวน์โหลด หนังสือและคู่มือ

การประเมินผล

รายงานการประชุมกับเครือข่าย 2552

 
สรุปการประชุมทางโทรศัพท์ ร่วมกับเครือข่ายของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานสัญจร ครั้งที่ 1/2552 แผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์(15-402) อาคาร 15 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552
สรุปการประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่าย แผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องสัมมนา 6 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคม กรุงเทพฯ
สรุปการประชุมทางโทรศัพท์ ร่วมกับเครือข่ายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย์และเครือข่าย Palliative care ในโรงเรียนแพทย์ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2552
conference call report_KM 25Jun09 1 สรุปการประชุมทางโทรศัพท์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย KM ในโรงเรียนแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2552
 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org