เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีทรัพยากรด้านต่างๆครบถ้วนตามหัวข้อต่อไปนี้


 
 

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561

 

รายนามคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหาร กสพท ครั้งที่ 6/2561 06/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 2548 (Criteria for Performance Excellence in Medical Education 2005 ) !

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

 
  การคำนวณคะแนน A-Net และ คะแนนสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท.
  คำถามที่ถามบ่อย
 

website ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

 

website แพทยสภา

 
 

 
หนังสือแนะนำ HELP ME! (Health Empowerment Learning Package in Medical Education)Copyright ©2005 http://www.cotmes.org